Katedra psychologických vied FSVaZ spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými univerzitami a inštitúciami. Spolupráca sa vzťahuje najmä na riešenie vedecko-výskumných projektov katedry a na výučbu vybraných študijných disciplín, ktoré sú súčasťou študijných plánov v odbore: Psychológia na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.).

Medzi významné domáce a zahraničné pracoviská kooperujúce s KPsV patria:

  • Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava.
  • Katedra psychológie Trnavskej univerzity.
  • Katedra psychologie a sociální práce FF OU, Ostrava. Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. (vzdelávanie, výskum) a Doc. PhDr. Marta Popelková, PhD. (členka redakčnej rady Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 241/2008 Psychologica)
  • Ústav klinickej psychológie Fakultná nemocnica v Nitre. PhDr. Margita Drienovská, PhD. (poradenstvo, vzdelávanie, prax, diagnostika)
  • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre. KPsV v spolupráci s ÚPSVR v Nitre, s Mestom Nitra a VÚC sa podieľa na organizácii Nitrianskych kariérnych dní. KPsV s ÚPSVR v Nitre spolupracuje najmä v oblasti poskytovania kariérového poradenstva
  • Slovenská komora psychológov, Bratislava – PhDr. Františk Skokan (legislatíva, vzdelávanie)
  • ABC Inštitút pre výcvik KBT, Liptovský Mikuláš – PhDr. Miloš Šlepecký (vzdelávanie, poradenstvo)