Bakalársky študijný program

Akreditovaný bakalársky študijný program Psychológia uskutočňovaný v dennej forme . Štandardná dĺžka štúdia je tri roky v dennej forme štúdia, absolventi získajú titul „bakalár“ (Bc.).

Prijímacie konanie pre odbor Psychológia sa uskutočňuje BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2021/2022 v bakalárskom stupni štúdia sú dostupné na stiahnutie tu.

Magisterský študijný program

Akreditovaný magisterský študijný program Psychológia uskutočňovaný v dennej forme. Štandardná dĺžka štúdia je dva roky v dennej forme štúdia a absolventi získajú titul „magister” (Mgr.).

Podmienky prijímacieho konania na štúdium v magisterskom stupni štúdia sú dostupné na stiahnutie tu.

Doktorandský študijný program

Akreditovaný doktorandský študijný program (denná a externá forma) Pedagogická, poradenská a školská psychológia. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je tri roky a v externej forme päť rokov.
Absolventi získajú titul „philosophiae doctor“ (PhD.). Prijatie na doktorandské študijné programy sa môžu uchádzať absolventi magisterského štúdia príslušného vedného zamerania.

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2020/2021 v doktorandskom stupni štúdia sú dostupné na stiahnutie tu.

Poplatky za prijímacie konanie

Výška poplatku:

  • za papierovú prihlášku 30,00 EURO
  • za elektronickú prihlášku 25,00 EURO (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 3025

SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:

  • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
  • pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)
    2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
    2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.
Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom
Adresa fakulty:
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova ul. 1
949 74 Nitra

Dátum aktualizácie: 25.11. 2020