Vedecko-výskumný profil

Pracovníci KPsV v spolupráci s ostatnými psychologickými pracoviskami FSVaZ sa v rámci vedecko-výskumného profilu prezentujú aj realizáciou výskumných úloh, projektov VEGA a inštitucionálnych projektov. Integrálnou súčasťou odbornej činnosti Katedry psychológie je základný a aplikovaný psychologický výskum. KPsV sa v súčasnosti orientuje na prioritné oblasti výskumu:

  • podpora rozvoja osobnosti z aspektu efektívnych intervencií a skúmanie ich účinnosti
  • proces učenia sa v skupine z perspektívy rôznych prístupov
  • kognitívne, emočné a osobnostné aspekty rizika v procese rozhodovania
  • rozvoj profesných kompetencií v pomáhajúcich profesiách
  • identifikácia osobnostných premenných záťažovej odolnosti
  • identifikácia štruktúry osobnosti v rámci rôznych foriem kariérového ukotvovania
Aktuálne riešené projekty

VEGA 1/0577/16 Osobnostné a interpersonálne faktory adaptívneho vývinu adolescentov v kontexte školského prostredia

Anotácia: Navrhovaný projekt sa zaoberá otázkou protektívnych a rizikových faktorov pôsobiacich priamo v školskom prostredí. Hlavným cieľom je testovať vzťahy a vzájomné interakcie medzi osobnosťou, interpersonálnymi vzťahmi v škole a prejavmi adaptívneho vývinu v období adolescencie u žiakov a študentov základných a stredných škôl a v období tranzície. Analyzovaný je model, v ktorom nezávislou premennou je osobnosť žiaka, závislou premennou sú prejavy adjustácie/maladjustácie a zvládania a moderujúcu premennú predstavujú vzťahy v škole. Prejavy adaptívneho vývinu sú sledované cez koncept well-being (životná spokojnosť) a internalizujúcich a externalitujúcich problémov. Pôsobenie osobnostných faktorov je skúmané prostredníctvom teórie jadrového sebahodnotenia a teórie self-konceptu školských schopností. Interpersonálne aspekty školského prostredia sú reprezentované dyadickými a skupinovými sociálnymi vzťahmi na horizontálnej aj vertikálnej úrovni.

APVV 15-0502 Psychologické, psychofyziologické a antropometrické koreláty srdcovocievnych ochorení (SCO)

Anotácia: Projekt je zameraný na objasnenie vzťahu psychologických faktorov (temperamentové predispozície, maladaptívne schémy, zvládanie, osobnosné črty), rovnováhy autonómneho nervového systému (variabilita frekvencie srdca, rýchlosť pulznej vlny, kožná vodivosť, napätie vo svaloch, dýchanie, povrchová teplota), antropometrických charakteristík (hmotnosť, výška, obvod pásu, obvod bokov, pomer pás/boky, pomer pás/výška) s možnými začínajúcimi príznakmi srdcovocievnych ochorení potvrdenými údajmi z kardiologického vyšetrenia (12-zvodové EKG vyšetrenie, krvný tlak, pulzová frekvencia v kľude aj po štandardizovanej fyzickej záťaži, vyšetrenie pulzovej vlny akcelerovanou fotopletysmografiou (APG), hodnoty artériografického vyšetrenia, rýchlosť pulzovej vlny aorty (PWVao), centrálny aortálny tlak, augmentačný index (AIx)). Cieľom je zistiť, ktoré rizikové psychologické, psychofyziologické a antropometrické markery sú rozpoznateľné v čase, keď sa jedinec ešte subjektívne percipuje ako zdravý. Na základe analýzy vyššie uvedených korelátov budú identifikované prediktory, moderátory a mediátory kardiovaskulárnych ochorení z oblasti psychologických premenných, ktoré dokresľujú klinický obraz pacienta s srdcovocievnym ochorením. Ďalším z cieľov je určenie špecifických rizikových faktorov pre poradenstvo pri cielenej zmene životného štýlu a tvorba metodiky pre interdisciplinárnu prevenciu srdcovocievnych ochorení.

Aktuálne informácie o riešených projektoch možno nájsť na stránke http://projekty.ukf.sk/.