Milí študenti,

Katedra psychologických vied ponúka vo svojej  príručnej knižnici na 5.posch. FSVaZ odbornú literatúru potrebnú pre vzdelávanie na našej katedre.

Knižnica katedry psychologických vied (KPsV) poskytuje:

Knižnú literatúru domácej produkcie. Knižnica má vo svojich fondoch bohato zastúpenú slovenskú produkciu. Ide predovšetkým o tituly z oblasti psychológie (oddelenie všeobecnej psychológie, ontogenetickej psychológie, sociálnej psychológie, pedagogickej psychológie, medicínskej psychológie) a spoločenských vied (sociológie a filozofie). Tento fond sa sústavne doplňuje kúpou, výmenou a darmi.

Knižnú literatúru zahraničnej produkcie. Doplňovanie zahraničnej literatúry sa zameriava prevažne na oblasť spoločenských vied, so zameraním na psychológiu. Knižnica obsahuje vo svojich fondoch najmä českú literatúru, ale aj anglické, nemecké a maďarské knižné tituly. Literatúra sa získava kúpou, výmenou a darmi.

Zoznam knižnej literatúry dostupnej v našej katedrovej knižnici je k nahliadnutiu v nasledujúcom dokumente: zoznam kníh

Odborné časopisy. V knižničnom fonde príručnej knižnice KPsV sa nachádzajú nasledujúce časopisecké pramene: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Studia psychologica, Psychologie dnes, Československá psychologie, Psychiatria, Psychológia v medicínskej praxi, Ekonomika v psychologickej praxi, Školský psychológ. Časopisecký fond sa priebežne dopĺňa o nové domáce a zahraničné tituly.

Kvalifikačné práce. Ročníkové práce, diplomové práce, rigorózne práce, dizertačné práce. Zoznam publikácií sa nachádza na sekretariáte KPsV.

Psychodiagnostické metódy. Katedra psychologických vied disponuje aj psycholaboratóriom s psychotestami. Testy sa nesmú vynášať z laboratória, pracovať s nimi môžete priamo v laboratóriu, požičať si ich môžu len pedagógovia. Aktuálny zoznam psychodiagnostických metód je v tomto dokumente: zoznam testov.

Forma výpožičky

Publikácie z knižnice KPsV sa požičiavajú výhradne len študentom psychológie študujúcim na FSVaZ UKF v Nitre na platný preukaz študenta UKF (ISIC).

Na to, aby ste si mohli požičať knihu, sa poslucháči prvých ročníkov  musia zaregistrovať v čitárni na FSVaZ alebo v Ústrednej knižnici na  Drážovskej 4 v Nitre. Poslucháči 2. a 3. ročníkov  by mali byť už zaregistrovaní, ak nie, musia sa tiež zaregistrovať.

Pre vyhľadanie knihy je potrebné nahlásiť číslo knihy uvedené v stĺpci A. V stĺpci A je číslo spolu s označením psychologickej oblasti , napr. GP333-všeobecná psychológia, KP777-klinická psychológia, PE111 pedagogická psychológia, VP56 vývinová psychológia.

Ak si vyberiete knihu, s číslom tejto knihy prídete ohlásiť knihovníčku, pani Kriváčkovú, na sekretariát KPsV na 7.poschodí FSVaZ.

Výpožičné služby v súvislosti s COVID-19

Vzhľadom na aktuálnu situáciu s COVID-19 a pretrvávajúce opatrenia v čase začiatku ZS školského roku 2020-2021, nebudú študenti bez rúška vybavení. V miestnosti príručnej knižnice alebo v laboratóriu sa bude zdržiavať vždy len jeden študent, študentka, nakoľko knižnica má malé priestory.

Výpožičné hodiny

Podľa rozvrhu, v čase voľných hodín. Viac informácií u p. L. Kriváčkovej.

Adresa knižnice

Katedra psychologických vied
Kraskova 1
949 01 Nitra
Telefón: +421 37 6408 789
mail: lkrivackova@ukf.sk