Knižničný fond

Zoznam literatúry dostupnej v našej katedrovej knižnici pre študentov Katedry psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre je dostupný k nahliadnutiu v nasledujúcom dokumente: zoznam kníh 2018 (pre vyhľadanie knihy je potrebné nahlásiť číslo knihy uvedené v stĺpci A)

Služby katedrovej knižnice

Knižnica katedry psychologických vied (KPsV) poskytuje:

Knižnú literatúru domácej produkcie. Knižnica má vo svojich fondoch bohato zastúpenú slovenskú produkciu. Ide predovšetkým o tituly z oblasti psychológie (oddelenie všeobecnej psychológie, ontogenetickej psychológie, sociálnej psychológie, pedagogickej psychológie, medicínskej psychológie) a spoločenských vied (sociológie a filozofie). Tento fond sa sústavne doplňuje kúpou, výmenou a darmi.

Knižnú literatúru zahraničnej produkcie. Doplňovanie zahraničnej literatúry sa zameriava prevažne na oblasť spoločenských vied, so zameraním na psychológiu. Knižnica obsahuje vo svojich fondoch najmä českú literatúru, ale aj anglické, nemecké a maďarské knižné tituly. Literatúra sa získava kúpou, výmenou a darmi.

Odborné časopisy. V knižničnom fonde príručnej knižnice KPsV sa nachádzajú nasledujúce časopisecké pramene: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Studia psychologica, Psychologie dnes, Československá psychologie, Psychiatria, Psychológia v medicínskej praxi, Ekonomika v psychologickej praxi, Školský psychológ. Časopisecký fond sa priebežne dopĺňa o nové domáce a zahraničné tituly.

Kvalifikačné práce. Ročníkové práce, diplomové práce, rigorózne práce, dizertačné práce. Zoznam publikácií sa nachádza na sekretariáte KPsV.

Adresa knižnice

Katedra psychologických vied
Kraskova 1
949 01 Nitra
Telefón: +421 37 6408 789
mail: lkrivackova@ukf.sk

Výpožičné hodiny

Podľa rozvrhu, v čase voľných hodín. Viac informácií u p. L. Kriváčkovej.

Forma výpožičky

Publikácie z knižnice KPsV sa požičiavajú výhradne len študentom psychológie študujúcim na FSVaZ UKF v Nitre na platný preukaz študenta UKF (ISIC).