Profil absolventa doktorandského stupňa štúdia v odbore 3.1.11 Pedagogická, poradenská a školská psychológia (III. stupeň VŠ vzdelania)

Absolvent doktorandského študijného programu sa orientuje v najnovších poznatkoch a trendoch rozvoja, ktoré prináša vedecký výskum a prax v danej oblasti. Je spôsobilý tieto poznatky so znalosťou relevantnej teórie kriticky posudzovať a dokáže samostatne projektovať a realizovať vlastnú výskumnú činnosť. Na vysokej úrovni ovláda metodológiu pedagogicko-psychologického skúmania a moderné štatistické postupy analýzy a vyhodnocovania údajov z výskumu. Výsledky výskumu príslušnej oblasti je schopný aplikovať v praxi. Vedomosti a zručnosti absolventa v danom odbore predstavujú európsky štandard začínajúceho vedeckého pracovníka. Uplatnenie nachádza nielen vo vedeckom výskume, ale aj v pedagogickej práci, v národných a nadnárodných inštitúciách.