Katedra psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre realizuje štúdium odboru: Psychológia, v ktorom sa špecializuje na prípravu psychológov, ktorých vzdelávanie prebieha dennou formou bakalárskeho a magisterského štúdia.

Oznamy:

Dodatočné prihlasovanie na mobility Erasmus+ na akad. r. 2018/19 16. 10. 2018 - Oznamujeme študentom a zamestnancom UKF, že prihlasovanie sa na mobility Erasmus+ (študijný pobyt, stáž, prednáškový pobyt alebo školenie) pre akad. rok 2018/2019 bude dodatočne prebiehať do 11.12.2018 a to online cez aplikáciu StudyAbroad: www.studyabroad.sk. Inštrukcie: Všetci záujemcovia o mobilitu (študenti aj zamestnanci) odošlú do ...
Katedrové kolo ŠVOK 2018 8. 3. 2018 - Dňa 12. apríla 2018 o 8.00 sa na našej katedre uskutoční katedrové kolo ŠVOK. Na aktívnu alebo pasívnu účasť sú srdečne pozvaní študenti všetkých ročníkov. Aktívni účastníci môžu, okrem dôležitých bodov zohľadnených pri prijímacom konaní na vyšší stupeň štúdia, získať ...
Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium: Národný štipendijný program – uzávierka 30. apríl 2018 do 16:00 hod 26. 2. 2018 - V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2018/2019. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2018 do 16:00 hod., ...

 

Podujatia:

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2018 na Katedre psychologických vied a Ústave aplikovanej psychológie FSVaZ UKF v Nitre 9. 11. 2018 - V rámci Týždňa vedy a techniky sa 7.11.2018 na FSVaZ UKF v Nitre uskutočnilo podujatie s názvom „Veda v psychológii alebo psychológia vedou“, ktoré už každoročne vzniká v spolupráci dvoch pracovísk – Katedry psychologických vied a Ústavu aplikovanej psychológie. Cieľom ...
Katedrové kolo ŠVOK 2018 15. 4. 2018 - Na Katedre psychologických vied sa v spolupráci s Ústavom aplikovanej psychológie konalo dňa 12.4.2018 katedrové kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v odbore Psychológia. Do súťaže sa prihlásili tri študentky magisterského študijného programu Psychológia. Študentky prezentovali svoje práce a diskutovali výsledky svojich výskumov s doc. PhDr. ...
Študentské experimenty 9. 3. 2018 - Naši druháci bakalári tento rok opäť realizovali experimenty v rámci predmetu Experimentálna psychológia pod vedením prof. PhDr. Tomáša Sollára, PhD a PhDr. Ľubora Pilárika, PhD. Každoročné podujatie, v rámci ktorého študenti prezentujú svoje experimenty, prináša množstvo zaujímavých zistení o ľudskom ...